New Announcements


  • Abstract Submission closes:
    Nov 30th ,2014

  • Acceptance Notification:
    Dec 15th ,2014

  • Final Paper Submission :
    Dec 25th ,2014COMMITTEE

Executive Committee
  Patron  
Prof. S. S. Gokhale
Director
LNMIIT
Jaipur, India
  General Chairs  
  Prof. R. Tomar
LNMIIT
Jaipur, India
Prof. R. Gangopadhyay
LNMIIT
Jaipur, India
 
  Convenor  
  Dr. Kusum Lata
LNMIIT
Jaipur, India
 
Panel Chair
Prof. S. S. Gokhale  
Session Chairs
Prof. R. Tomar   Prof. R. Gangopadhyay   Prof. R. P. Gorthi  
Prof. Anupam Singh Dr. Kamal K. Khatri Dr. Kusum Lata
Organizing Committee
Prof. R. P. Gorthi   Prof. Anupam Singh   Dr. Soumitra Debnath  
Dr. Kamal K. Khatri Dr. Rajbala Singh
Publication Committee
Dr. Divyang Rawal   Dr. Pomita Ghoshal   Mr. Shanker Ganesh R. 
Mr. Purnendu Karmarkar   Ms. Shweta Pandey   Dr. M. Tanveer  
Dr. Vibhor Kant  
Technical Program Committee
Dr. Soumitra Debnath   Dr. Poonam Gera   Dr. Rajbir Kaur  
Dr. Anjishnu Sarkar Dr. Sanil Unnikrishnan Dr. Manoj Kumar
Dr. Divyang Rawal Dr. Neeraj Shrivastava Mr. Prabin Kumar Jha
Mr. Sandeep Saini Mr. Kapil Jainwal
Publicity Committee
Prof. Anupam Singh   Dr. Smrity Dwivedi   Dr. Abhishek Sharma  
Mr. Purnendu Karmakar Dr. Subrat Dash
Registration Committee
Dr. Narendra Kumar   Dr. Navneet Upadhyay   Mr. Kapil Jainwal  
Sponsorship Committee
Dr. Preety Singh   Dr. Anjishnu Sarkar   Dr. Manoj Kumar  
Mr. Sandeep Saini   Dr. Ratnadip Adhikari  
Hospitality & Logistics Committee
Dr. Rajbala Singh   Dr. Navneet Upadhyay   Dr. Neeraj Shrivastava  
Dr. Bharavi Mishra   Col. M.J.S. Pathania  
Finance Committee
Dr. Kusum Lata   Mr. Sandeep Saini   Mr. A.K. Salecha